De vereniging en de regels

Organisatie van de vereniging

 

Vereniging belangenbehartiging bewoners Clarastraat 22

We spreken meestal van de vereniging Claraklooster, maar de officiele naam waaronder we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel luidt Vereniging Belangen Behartiging Bewoners Clarastraat 22. De vereniging is opgericht door de bewoners die ervoor gezorgd hebben dat het pand niet werd afgebroken en er woningen in kwamen. Zij kozen destijds voor de vorm van een vereniging on=mdat die de mogelijkheid biedt voor een goede vertegenwoordiging van de eden en als aanspreekpunt voor de gemeente en instanties. Als rechtspersoon mag een vereniging bijvoorbeeld financiele transacties verrichten of een rechtszaak aangaan.

 

Verhuurder BrabantWonen

De verenigingsvorm werkt goed voor de organisatie binnen het klooster en de contacten met onze verhuurder Brabant wonen. Dat laatste gaat over onderwerpen die alle bewoners en het hele klooster aangaan, zoals reparaties in de openbare ruimten, overleg over het huurbeleid, woningtoewijzingen, groot onderhoud etc. De vereniging houdt zich dus niet bezig met de binnenkant van de woningen en andere zaken die in de contracten tussen BrabantWonen en individuele huurders zijn geregeld. Tenzij het gaat over zaken en/of projecten die alle woningen betreffen.

 

Bestuur vereniging

Omdat we een vereniging zijn staat de organisatievorm vast. Er is een dagelijks bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur heeft als verantwoordelijkheid dat de verenigingsbesluiten worden uitgevoord, dat de dagelijks zaken worden afgehandeld en de financien op orde zijn. Dat wil niet zeggen dat zij dat zelf moet doen Als vereniging hebben we er juist voor gekozen om de taken zoveel mogelijk te verspreiden onder alle bewoners. Daarvoor is de grote hoeveelheid commissies en werkgroepen in het leven geroepen.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

Het belangrijkste orgaan van de vereniging is de ALV. Dat zijn alle leden van de vereniging die op éénzelfde moment op éénzelfde plaats bij elkaar komen en daar een aantal zaken bespreken en beslissingen nemen. Meestal schrijft het dagelijks bestuur een ALV uit, maar ook een individuele bewoner heeft die mogelijkheied as hij of zij dat nodig vindt. De beslissingen die de ALV neemt gelden voor heel het klooster. Daaraan wordt niet getornd. Alle bewoners drijgen vóór de ALV de onderwerpen en voorstellen in de bus, zodat je weet waarover het gaat. Er is altijd de mogelijkheid via een machtiging te stemmen als je echt niet aanwezig kunt zijn. Meepraten en meebeslissen in de Clara betekent dus deelnemen aan de ALV.

 

 

LID ZIJN EN LID WORDEN

 

Huurovereenkomst betekent lidmaatschap

Alle hoofdbewoners van de Clara hebben een huurcontract afgesloten met BrabantWonen en zijn daardoor automatisch lid van de vereniging. Dat is een verplichting waar niemand onderuit kan. De contributie is gekoppeld aan de woning en wordt samen met de maandelijkse huur aan BrabantWonen betaald. De woningcorporatie stort ieder kwartaal de geïnde contributie op de rekening van de vereniging. Als er meerdere verenigingsleden in één woning wonen blijft de contributie hetzelfde omdat deze niet per lid maar per woning wordt berekend.

 

Lidmaatschao zonder huurovereenkomst

Als hoofdhuurder ben je dus automatisch lid van de vereniging met alle renchten en verplichtingen die daarbij horen. Maar ook als niet-hurende bewoner kun je lid worden.

  • Als partner of kind inwoont bij een hoofdhuurder in de Clara
  • Als je minimaal 1 jaar op dat adres ingeschreven staat bij de gemeente Den Bosch
  • Als je minimaal 16 jaar oud bent.

De aanvraag voor het lidmaatschap moet bij het bestuur worden ingediend. Andere leden kunnen bezwaar maken. Vervolgens ben je 1 jaar aspirant lid en daarna echt lid. Let op, deze regel geldt niet voor onderhuurders.

 

WACHTLIJSTEN EN OPEN DAG

 

Beheer wachtlijst Clara

  • Voor veel mensen is het wonen in de Clara aantrekkelijk. De woningen zijn apart, de tuinen prachtig, de locatie in de binnenstad aantrekkelijk en dan is er nog de nabijheid van het Bossche broek en de zuiderplas. Maar de Clara is pas echt bijzonder door de gemeenschap die de bewoners samen vormen. BrabantWonen beaamt dat en heeft de vereniging toestemming gegeven een aparte wachtlijst bij te houden voor potentiële huurders Daardoor hebben de huidige bewoners de mogelijkheid om aan geïneresseerden uit te leggen wat het wonen in de Clara inhoudt en wat er van nieuwe bewoners wordt verwacht. Dat gebeurt jaarlijks tijdens een open dag in het voorjaar.

 

 Inschrijven voor de Clara

Wie op de wachtlijst van de Clara wil komen, moet ingeschreven staan bij de woonservice waar BrabantWonen bij is aangesloten en beschikken over een registratienummer. Volgorde van inschrijving wordt bepaald door de inschrijfdatum/tijd bij de Clara. Op de wachtlijst staan maximaal 50 personen ingeschreven. Is de wachtlijst vol dan wordt deze gesloten. Inschrijven kan (als de wachtlijst open is) via een digitaal inschrijfformulier op onze website. www.claraklooster.nl Voor informatie over het wonen is er een mailadres. wonen@claraklooster.nl

 

Actueel houden van de wachtlijst

De ervaring leert dat de wachttijd voor een woning in de Clara tussen de drie tot vier jaar is. Niet iedereen kan zolang wachten. Daarom benaderen we een keer per jaar de mensen van de wachtlijst met de vraag of ze nog ingeschreven willen blijven staan. Geef daarom wijzigingen van je contact gegevens altijd door. Wie negatief of niet reageert wordt van de wachtlijst verwijderd.

 

WANNEER EEN WONING LEEGKOMT

 

Doorschuiven voor Clara bewoners

Wanneer iemand uit de Clara vertrekt en er een woning vrijkomt wordt deze eerst aangeboden aan de medebewoners. Een bewoner komt in aanmerking als hij / zij

  • Lid is van de vereniging
  • Ingeschreven staat bij Woonservice / BrabantWonen
  • Volgens de regels van BrabantWonen in de juiste inkomenscategorie zit voor de desbetreffende woning
  • Binnen de Clara een vrijgekomen woning achterlaat.

Als een woning vrijkomt wordt dat bekend gemaakt op twee lijsten op de prikborden in de oud- en nieuwbouw. De leden hebben 14 dagen de tijd om daarop aan te geven of ze geïntereseerd zijn. Als er meerdere gegadigden voor een woning zijn wordt er geloot. Wie misloot krijgt een extra lot voor een eventueel volgende vrijgekomen woning. Door dit systeem kan het gebeuren dat er diverse bewoners intern doorschuiven naar een andere woning. Meestal betekent dat voor de betrokken bewoners een verbetering. Dat houdt in dat er mogelijk een minder aantrekkelijke woning overblijft voor de wachtlijst met externe gegadigden.

 

Toewijzing woning aan een kandidaat op de wachtlijst

De wooncommissie van de Clara benadert de kandidaat op de hoofdwachtlijst die het langst staat ingeschreven. Deze heeft als eerste recht op de vrijgekomen woning. Wanneer een kandidaat de woning weigert, biedt de wooncommissie deze aan de eerstvolgende op de wachtlijst aan. Wanneer iemand een woning accepteert wordt diet door de wooncommissie doorgegeven aan de verhuurder. BrabantWonen kijkt vóór de definitieve toewijzing naar de relatie inkomen/huur van de nieuwe huurder. Dit kan betekenen dat iemand de woning niet krijgt omdat het inkomen te hoog is ten opzichte van de huurprijs.

 

Weigeren van een woning

Een kandidaat kan twee keer zonder consequenties een aangeboden woning weigeren. De derde keer dat een woning in de Clara wordt aangeboden en geweigerd wordt de kandidaat van de wachtlijst verwijderd.

 

Onzelfstandige woningen

Voor de onzelfstandige woningen geldt een apart systeem. Wanneer een woning in een van de vier onzelfstandige units leegkomt heeft de blijvende bewoner het recht om zelf een nieuwe huurder te zoeken. Hij of zij hoeft niet op de wachtlijst van de Clara te staan. Wel moet de huurder ingeschreven staan bij de woonservice / BrabantWonen en ook hier wordt gekeken naar de relatie inkomen / huur.

 

Onderhuur

Wanneer een huurder in de Clara voor een tijdje vertrekt is het mogelijk onder te verhuren. Hiervoor gelden naast de officiële regels van de verhuurder ook nog de eigen Clararegels. De huurder moet bij het bestuur een voorstel voor onderhuur indienen. Als het minder dan drie maanden is neemt het bestuur een besluit hierover. Gaat het om een langere periode tot maximaal 1 jaar dan beslist de ALV hierover. Tijdens deze vergadering zijn de hoofdhuurder en de voorgestelde onderverhuurder aanwezig.